Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Οι υπηρεσες που προσφρει το κντρο συμπεριλαμβνουν:

  • Μαθησιακ Αποκατσταση: παρχεται αξιολγηση και παρμβαση σε παιδι και εφβους που εμφανζουν δυσλεξα, μαθησιακς δυσκολες, νοητικ στρηση, εξελικτικς διαταραχς.
  • Λογοθεραπεα: ασχολεται με τη διγνωση και αποκατσταση διαταραχν λγου και ομιλας. Στοχεει στην ομαλ νταξη του ατμου στο κοινωνικ σχολικ περιβλλον.
  • Πριμη Παρμβαση: παρχεται εξειδικευμνη βοθεια σε παιδι που εμφανζουν αναπτυξιακ καθυστρηση σε ναν περισστερους τομες (γλωσσικ, γνωστικ, κινητικ, κοινωνικ, αυτοεξυπηρτηση).
  • Παιγνιοθεραπεα: εναι μια μορφ ψυχοθεραπεας που απευθνεται σε παιδι με χαμηλ αυτοεκτμηση, δυσκολες στις διαπροσωπικς σχσεις, δυσκολα προσαρμογς σε να νο περιβλλον, συναισθηματικ ανωριμτητα, διαταραχς συμπεριφορς. Στοχεει στη θεραπεα μσα απ το παιχνδι.
  • Συμβουλευτικ Γονων: παρχεται συμβουλευτικ προκειμνου οι γονες να μπορσουν να αντιμετωπσουν τις καθημερινς προκλσεις που αφορον στην ανατροφ των παιδιν τους καθς και στριξη των οικογενειν που βρσκονται σε κρση.

Διγνωση

Η αξιολγηση ξεκιν με τη λψη ιστορικο μσω συνντευξης με τους γονες απ’ που αναδεικνονται οι προσδοκες και οι ανησυχες τους, καθς και μα αρχικ περιγραφ της δυσκολας. Στη διγνωση χρησιμοποιονται εργαλεα και τεχνικς ανλυσης που μας δνουν σο το δυνατ καθαρτερη και πιο ολοκληρωμνη εικνα του περιστατικο. Στη χρα μας δυστυχς δεν υπρχουν αρκετ σταθμισμνα διαγνωστικ τεστ, τα οποα θα μποροσαν να μας δσουν μετρσιμα στοιχεα για τις επιμρους ικαντητες του παιδιο. Το πλεονκτημα των σταθμισμνων τεστ εναι τι γνεται δυνατ η σγκριση του παιδιο με λλα τομα της διας αναπτυξιακς ηλικας βσει συγκεκριμνων δοκιμασιν. ταν λεπουν ττοια εργαλεα, ο θεραπευτς εναι αναγκασμνος να στηριχτε μνο στην ποιοτικ (qualitative) ανλυση δεδομνων που συλλγει ετε μσω αυτοσχδιων δοκιμασιν ετε μσω παρατρησης.

Η αξιολγηση μπορε να ολοκληρωθε σε μα συνεδρα να χρειαστον και κποιες συμπληρωματικς. Η διρκεια της αξιολγησης εξαρτται απ τον αριθμ των αξιολογητικν εργαλεων που θα χρησιμοποιηθον και επσης απ το αν θα χρειαστε η συνδρομ κι λλων ειδικν πως ο ψυχολγος, ο εργοθεραπευτς ο ειδικς παιδαγωγς.

Αν το παιδ παρακολουθεται απ κποιο γιατρ (αναπτυξιολγο, παιδονευρολγο, παιδοψυχατρο) απαρατητη εναι η συνεργασα μαζ του καθς και με το εκπαιδευτικ πλασιο στο οποο φοιτ το παιδ.

Την αξιολγηση ακολουθε η ανλυση των δεδομνων που συγκεντρθηκαν και στερα η ανακονωσ τους στους γονες που συζητονται τα ευρματα και δνονται συστσεις. Η αξιολγηση συνθως συνοδεεται και απ γραπτ αναφορ.

Αποκατσταση

Η διαδικασα της αποκατστασης μπορε να εναι σντομη ως και μακροχρνια. Πρπει να καταρτζεται σαφς θεραπευτικ πλνο και να γνεται επαναξιολγηση σο το παιδ προχωρ. Η θεραπεα και η επιτυχα της δεν στηρζεται μνο στα τυπικ προσντα του θεραπευτ και στο υλικ που θα χρησιμοποισει, αλλ στη δημιουργικτητα, την ευελιξα του και τη σχση που θα αναπτξει με το παιδ.

Η εμπειρα που χει ο ειδικς εναι καθοριστικ για την πορεα και την αποδοτικτητα του θεραπευτικο προγρμματος. Μπορε δο περιστατικ να παρουσιζουν παραδεγματος χριν παρμοια δυσκολα σε κποιον τομα, αλλ η θεραπευτικ προσγγιση που λειτουργε για το να να μην εναι αποδοτικ για το λλο. Για αυτ μιλμε για εξατομκευση του θεραπευτικο προγρμματος. Λγω του περιορισμνου χρνου εκ των πραγμτων επαφς του παιδιο με τον ειδικ, η προδος επσης εξαρτται και απ τη συνεργασα με τους γονες και το ρλο που αυτο μπορον να παξουν προκειμνου να διευκολνουν και να καθοδηγσουν σωστ το παιδ στο σπτι.

Λογοθεραπεα

Η λογοθεραπεα ασχολεται με την αξιολγηση, την πρληψη και τη θεραπεα των διαταραχν που συμβανουν στο λγο (γραπτ και προφορικ), στην ομιλα, την ρθρωση και τη φων, στην ανπτυξη των λειτουργιν του στματος και στην απκτηση επικοινωνιακν ικανοττων.

Ετσι η θεραπευτικ παρμβαση μπορε να αφορ προβλματα που σχετζονται με τη στιση (μσηση – κατποση), με την αντληψη και κατανηση του λγου (γραπτο προφορικο), με την εκφορ του λγου (ρθρωση), με την ταχτητα, το ρυθμ τη ρο της ομιλας (π.χ. τραυλισμς), με την κφραση του λγου (σωστ δομ, διατπωση), με την αντιμετπιση ειδικν μαθησιακν δυσκολιν που σχετζονται με τον γραπτ και προφορικ λγο, ακμα και με την εκπαδευση και χρση εναλλακτικν μεθδων επικοινωνας σε περιπτσεις που αυτ απαιτεται.

Η λογοθεραπεα επιδικει τους παρακτω στχους:

- Την εξσκηση, διρθωση και αποκατσταση των γλωσσικν προβλημτων – δυσλειτουργιν – διαταραχν, που υπρχουν σε λα τα εππεδα της γλσσας :
· Φωνητικ – Φωνολογικ
· Σημασιολογικ – Λεξιλογικ
· Συντακτικ – Μορφολογικ
· Πραγματολογικ – Επικοινωνιακ


Με ασκσεις ρθρωσης, λεξιλογου, γραμματικς και συντακτικν καννων επιδικουμε σωστ λγο και ομιλα το ργανο της κατεξοχν επικοινωνας μεταξ των ανθρπων.

? Παρεμβανουμε με ασκσεις στον αισθητηριακ τομα.
? Συνδυζουμε αντστοιχα συνοδευτικ μσα και μτρα στριξης του ψυχοσυναισθηματικο τομα.
? Στοχεουμε στην κοινωνικοποηση, επειδ την θεωρομε προπθεση και αγαθ για να ολοκληρωθε το τομο ως κοινωνικ ν.

Πως μπορον οι γονες να παρακολουθσουν την πορεα ανπτυξης του λγου και της ομιλας των παιδιν τους...........

Η ανπτυξη και η οργνωση του λγου και της ομιλας αποτελε μια πολπλοκη διαδικασα, η οποα συντελεται στα πρτα χρνια της ζως του ανθρπου.

Η επιστμη της Λογοθεραπεας μπορε σμερα:
-να ερευνσει προληπτικ αν η γλωσσικ εξλιξη του παιδιο εναι ομαλ.
-να βοηθσει το παιδ θεραπευτικ να ξεπερσει τυχν υστερσεις και προβλματα.

Με τη Λογοθεραπεα δεν αποκαθστανται μνο η επικοινωνα αλλ εξασφαλζεται και η ομαλ κοινωνικοποηση του παιδιο.

Εναι πολ σημαντικ, λοιπν, η διγνωση και παρακολοθηση τυχν προβλημτων, να γνει σο το δυνατν πιο γκαιρα για τη σωστ γλωσσικ εξλιξη του παιδιο.

Οι γονες πρπει να ζητσουν τη συμβολ του λογοθεραπευτ, αν το παιδ τους:

1-2 ετν
• Δεν καταλαβανει φρσεις, πως: ‘δσε μο το’, ‘σκωσ το’ .
• Δε δεχνει ενδιαφρον για επικοινωνα, δε χρησιμοποιε κινσεις του σματς του φθγγους για να επικοινωνσει και δε δεχνει με το δχτυλο.
• Δεν προσπαθε να μιμηθε να πει λξεις.
• Χρησιμοποιε λιγτερες απ 10 λξεις.

2-3 ετν
• Δεν καταλαβανει φρσεις, πως: ‘πγαινε φρε το παλτ σου’.
• Δεν χει λεξιλγιο που αποτελεται απ 50 λξεις.
• Δε χρησιμοποιε απλς φρσεις βζοντας δο λξεις μαζ: ‘μπαμπ λα’, ‘μαμ κτω’.
• Λει ακριβς τα λγια που ακοει απ τους μεγλους (χωρς να δημιουργε κτι δικ του).
• Δε χρησιμοποιε σμφωνα πως «π», «μπ», «τ», «ντ», «μ», «ν».

3-4 ετν
• Λει μνο 1 2 λξεις τη φορ.
• Δε μπορε να απαντσει σε ερωτσεις που αναφρονται στα «τι;», «ποις;».
• Η ομιλα του εναι ακατληπτη / δυσνητη.
• Δεν αρχζει συζητσεις.
• Επαναλαμβνει ,τι λνε οι λλοι.
• Τραυλζει.

4-5 ετν
• Μιλει χρησιμοποιντας μνο 2 3 λξεις κθε φορ.
• Δε μπορε να απαντσει σε ερωτσεις πως: «τι;», «πο;», «γιατ;».
• Οι λξεις του οι φρσεις του εναι μπερδεμνες και ακατληπτες.
• Δεν αντιδρ σε απλς φρσεις πως: ‘Πγαινε στην κουζνα και φρε μου να κουτλι’.
• Δεν μπορε να απαντσει σε ερωτσεις που βασζονται σε μα ιστορα 2-3 σειρν.
• Τραυλζει.

5-6 ετν
• Μιλει χρησιμοποιντας μνο 3 4 λξεις κθε φορ.
• Δε μπορε να απαντσει σε ερωτσεις που αφορον το ‘χτες’ και το ‘αριο’.
• Η ομιλα δεν εναι καθαρ.
• Μιλει αρκετ αλλ αυτ που λει δεν εναι σχετικ με την περσταση.
• Δεν κθεται να ακοσει μια σντομη ιστορα 4-5 προτσεων.
• Τραυλζει
To κντρο λειτουργε σε ναν καινοργιο χρο που προετοιμσαμε με την προσδοκα να εναι λειτουργικς κι ευχριστος, με γνσεις, εμπειρα, πολ αγπη και ρεξη για δουλει, μια προσπθεια βασισμνη σε αρχς και αξες ανθρωπιστικς